PERSBERICHT ÉN INFO VOOR DE POLITIEKE PARTIJEN

WONEN EN HUREN IS EEN BELANGRIJK THEMA IN DE VERKIEZINGEN BLIJKT.

BIJGAAND EEN REEKS VAN GEZICHTSPUNTEN OM IN EEN RAP TEMPO ZAKEN VLOT TE TREKKEN.

(Op deze gezichtspunten zal daaronder worden ingegaan en aantal zaken zullen daaronder verder worden uitgelegd. Verder zijn een aantal links naar websites onderaan dit bericht opgenomen, evenals een reeks van documenten in bijlage)(Tevens wordt op een aantal punten ook stilgestaan bij de landbouwsector.)

  • TEN AANZIEN VAN 1 MILJOEN HUIZEN BOUWEN : AANDACHT VOOR MAATWERK (UNIVERSITEIT EN WONINGCORPORATIES GEVEN DIT AAN)
  • VERHUURDERSHEFFING ONMIDDELLIJK STOP ZETTEN
  • KORTE TERMIJN HUURCONTRACTEN IN DE VRIJE MARKT ONMIDDELLIJK STOP ZETTEN (uitleg waarom wordt verder in dit bericht gegeven). ALLEEN NOG MAAR KORTE TERMIJN HUURCONTRACTEN DOOR EEN STAATSINSTELLING (VIA FLEXWONEN MODULES). DEZE KORTE TERMIJN HUURCONTRACTEN ZULLEN VOOR WAT BETREFT DE HUUR LANGJARIG OP EEN VAST LAAG OF GEMIDDELD NIVEAU WORDEN AANGEBODEN. DOEL IS OM HIERDOOR SNEL GROTE GROEPEN MENSEN IN TE KUNNEN LATEN STAPPEN EN DEZE IN HERINRICHTINGSPROJECTEN OF FLEXWONEN (VIA WONINGBOUWCORPORATIES OF ANDERSZINS) DOOR TE LATEN STROMEN.
  • FLEXWONINGEN EN HERINRICHTING LEEGSTAND MOET EEN HOGE PRIORITEIT KRIJGEN.
  • 1 NIEUWE DIMENSIE GRENSREGIO CONTACT. 2X TOEVOEGEN IN NLD/D RELATIES. AFSTRALING OP DE REGIO’S AAN NEDERLANDSE EN DUITSE ZIJDEN.
  • 1 MINISTAD, PROEFPROJECT WONEN MET ALLEEN OV, (ALLEEN FLEXWONEN VOOR JONG EN OUD – PROEFPROJECT OPENBAAR VERVOER).
  • STIMULERINGSSUBSIDIES BEDRIJVEN/KETENS DIE GEEN BAND HEBBEN MET EN DUS NIET AFHANKELIJK ZIJN VAN DE 4 ECONOMISCHE KERNGEBIEDEN IN NEDERLAND. VESTIGINGSSUBSIDIE IN GRENSGEBIEDEN DUITSLAND EN BELGIE (ZEELAND)(ALLEEN VOOR DE GEHELE VESTIGING, GEEN DEPENDANCES)

GEZICHTSPUNTEN in PERSBERICHT NADER VERDIEPT

Algemeen

Nederland heeft ooit een eerste zet gedaan om te voorkomen dat de ruimtelijke inrichting een chaos zou worden. Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt een belangrijke vervolgstap gezet.

Als we kijken naar acties van de verschillende regeringen om regio’s te laten delen in delen van de koek van overheidsorganisaties dan zien we het volgende plaatje. We zien een broze situatie tot leegloop uit gebieden waar de Nederlandse overheid staatsinstellingen naar toe had verplaatst op verzoek van de regio’s waarbij we zien dat behalve die diensten en het geld en de personen die er mee gemoeid zijn het geen aanjagers zijn van economische ontwikkeling. De aanwezigheid heeft er waarschijnlijk wel aan toe bijgedragen dat de leegloop minder is. Dit besef dat dit soort diensten geen aanjagers zijn van de economie, maar alleen werkgelegenheid vast houden is nu ook in die regio’s doorgedrongen. We zien nu ook dat die economische ontwikkeling wel tot stand komt rond kennisgebieden en alles wat dit aantrekt en daardoor gestimuleerd wordt.  Daarnaast is de casus Drenthe in de jaren negentig vorige eeuw, een mooie om te zien wat we nu met z’n allen meemaken ten aanzien van woonruimte. Drenthe had ten opzicht van andere regio’s heel weinig nieuwbouw. Gevolg was dat veel jongeren het platteland verlieten (bij gebrek aan woonruimte) en naar de stad of richting de kerngebieden waarbij de Randstad veel mensen aanspreekt en aantrekt (o.a. ook omdat dit ook bedrijven en daardoor mensen aantrekt). In de Randstad was toen sprake van hoogconjunctuur waarbij veel pensionado’s de waarde van hun woningen verzilverden door te verkopen. Een grote groep daarvan trok naar Drenthe, (Drentenieren) met een zak vol geld en joeg daarmee de prijzen verder op, met gevolg dat door de hoge prijzen in de Randstad, en een relatief beperkt aanbod in Drenthe een prijsopdrijving aldaar het gevolg was en een obstakel  werd voor de lokale bevolking. Nu zien we weer dezelfde ontwikkeling in Nederland doordat door de hoge prijzen in de Randstad, weer een hoop mensen vertrekken naar de regio’s en daar de beschikbaarheid van woonruimte voor lokale bevolking beperken en de prijzen weer opjagen.

Dit is de huidige situatie rond 10 maart 2021 in Twente

ENSCHEDE - Twente verstedelijkt de komende tien jaar in een hoger tempo dan de afgelopen periode. In heel Twente is het streven om zo’n 22.000 huizen toe te voegen aan het bestaande woningbestand.

De gemeenten van Twente werken momenteel samen met provincie Overijssel aan een woningvisie tot 2031. Daarin wordt vastgelegd hoeveel woningen iedere gemeente denkt te kunnen bouwen. 25 maart moet die worden ondertekend.

Gedeputeerde Monique van Haaf stelt: „In Overijssel is er op dit moment een grote krapte op de woningmarkt. En er vindt een toenemende migratie naar Overijssel plaats, uit de rest van Nederland. We willen iets betekenen in de woningvraag in Nederland en de hogere ambitie uit de woonagenda’s hier kan daar aan bijdragen”.

Woningcoroporatie is liever voorzichtig om zoveel nieuwbouw huizen te planten, want die staan er voor 70 jaar. De verwachting is dat er sneller minder mensen zullen zijn (en dan zijn er teveel huizen).

NIJVERDAL - Het is nog geen tien jaar geleden dat Twentse woningcorporaties voorspelden dat ze op termijn tienduizend woningen minder nodig zouden hebben. Hoe anders is dat nu. Voor 2031 moeten er in deze regio 22.000 huizen, waaronder ook vele huurwoningen, bijgebouwd zijn. Althans, dat is het plan. WoON Twente-bestuurder John Olde Olthof is kritisch en liever voorzichtig. „Iedere woning staat er wel voor 70 jaar.” 

Het zijn getallen die hem bezighouden. Die meer vertellen over de Twentse woningmarkt, dan sommige mensen misschien denken: de geboortecijfers. „Op langere termijn”, zo vertelt John Olde Olthof, directeur van woningcorporatie Reggewoon en bestuurslid van het overkoepelende WoON Twente, „verwachten we in dit deel van het land krimp. Op dit moment wordt op elke twee mensen hier ‘1,7 kind’ geboren. Dan kan het niet anders, of we hebben straks minder mensen.”

 

Van belang is dat de angels eruit gehaald worden en dat met de snelle interventies de problemen van de woning- en huurmarkt aangepakt worden.

 

Met de link TOELICHTING BIJ HET PERSBERICHT   wordt automatisch doorgeklikt naar de volgende pagina waar nog uitgebreider op de gezichtspunten zal worden ingegaan.